GIÁM ĐỐC CÁC BAN CHỨC NĂNG
04:27 PM, Sunday, 24/09/2023

-​​​​​​ BAN CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
- BAN QUẢN LÝ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
- BAN ĐẤU THẦU
- BAN KINH TẾ
- BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
- BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ
- BAN KIỂM TRA - PHÁP CHẾ - QUẢN TRỊ RỦI RO
- VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Ông: Đỗ Đức Mạnh

GIÁM ĐỐC BAN

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Ông: Phạm Văn Tăng

GIÁM ĐỐC BAN

QUẢN LÝ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Ông: Kim Thành Nam

GIÁM ĐỐC BAN

ĐẤU THẦU

Ông: Nguyễn Tuấn Phát

GIÁM ĐỐC BAN

KINH TẾ

 

 

 

 

Ông: Vũ Đức Quang

GIÁM ĐỐC BAN

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Ông: Trần Đức Tân

GIÁM ĐỐC BAN

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Ông: Phạm Đức Trọng

GIÁM ĐỐC BAN

KT-PC-QTRR

Ông: Hà Tuấn Linh

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Khách hàng đối tác
ANDRITZ HYDRO GmbH
Tổng công ty điện TKV
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Samsung C&T Corporation
Liên kết website