CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 Báo cáo 18/07/2024 Công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024
2 Văn bản khác 03/07/2024 Công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
3 Nghị quyết 24/05/2024 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông TCT Sông Đà năm 2024
4 Nghị quyết 23/05/2024 Nghị quyết của HĐQT thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
5 Nghị quyết 23/05/2024 Nghị quyết của HĐQT TCT Sông Đà thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
6 Báo cáo 26/04/2024 BCTC Quý I năm 2024 - Hợp nhất TCT Sông Đà
7 Báo cáo 26/04/2024 BCTC Quý I năm 2024 - Công ty mẹ TCT Sông Đà
8 Văn bản khác 22/04/2024 Đơn từ nhiệm Phó TGĐ TCT Sông Đà
9 Văn bản khác 19/04/2024 Thay đổi nhân sự Phó TGĐ TCT Sông Đà
10 Báo cáo 16/04/2024 Báo cáo thường niên năm 2023 TCT Sông Đà - CTCP
11 Báo cáo 09/04/2024 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán
12 Báo cáo 09/04/2024 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
13 Nghị quyết 28/03/2024 Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty Sông Đà.
14 Báo cáo 30/01/2024 BCTC hợp nhất Quý IV.2023 TCT Sông Đà - CTCP
15 Báo cáo 30/01/2024 BCTC tổng hợp Quý IV.2023 TCT Sông Đà - CTCP
16 Báo cáo 18/01/2024 Báo cáo quản trị công ty năm 2023
17 Nghị quyết 16/11/2023 Nghị quyết chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022
18 Báo cáo 30/10/2023 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý III năm 2023
19 Báo cáo 30/10/2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 2023
20 Văn bản khác 06/10/2023 Thông báo công tác nhân sự - Giám đốc Ban kiểm toán nội bộ TCT Sông Đà - CTCP
21 Báo cáo 29/08/2023 Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023
22 Báo cáo 29/08/2023 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023
23 Báo cáo 31/07/2023 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2023
24 Văn bản khác 26/07/2023 Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ ông Phạm Đức Thành
25 Văn bản khác 26/07/2023 Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ ông Nguyễn Văn Sơn
26 Văn bản khác 21/06/2023 Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Sông Đà - CTCP
27 Văn bản khác 19/06/2023 Thông báo công tác nhân sự của Tổng công ty Sông Đà - CTCP
28 Văn bản khác 15/06/2023 Công bố thông tin nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Sông Đà - CTCP
29 Nghị quyết 15/06/2023 Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2023-2028
30 Nghị quyết 15/06/2023 Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2023-2028
Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website