CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 Báo cáo 30/01/2024 BCTC hợp nhất Quý IV.2023 TCT Sông Đà - CTCP
2 Báo cáo 30/01/2024 BCTC tổng hợp Quý IV.2023 TCT Sông Đà - CTCP
3 Báo cáo 18/01/2024 Báo cáo quản trị công ty năm 2023
4 Nghị quyết 16/11/2023 Nghị quyết chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022
5 Báo cáo 30/10/2023 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý III năm 2023
6 Báo cáo 30/10/2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 2023
7 Văn bản khác 06/10/2023 Thông báo công tác nhân sự - Giám đốc Ban kiểm toán nội bộ TCT Sông Đà - CTCP
8 Báo cáo 29/08/2023 Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023
9 Báo cáo 29/08/2023 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023
10 Báo cáo 31/07/2023 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2023
11 Văn bản khác 26/07/2023 Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ ông Phạm Đức Thành
12 Văn bản khác 26/07/2023 Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ ông Nguyễn Văn Sơn
13 Văn bản khác 21/06/2023 Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Sông Đà - CTCP
14 Văn bản khác 19/06/2023 Thông báo công tác nhân sự của Tổng công ty Sông Đà - CTCP
15 Văn bản khác 15/06/2023 Công bố thông tin nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Sông Đà - CTCP
16 Nghị quyết 15/06/2023 Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2023-2028
17 Nghị quyết 15/06/2023 Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2023-2028
18 Văn bản khác 19/04/2023 Công bố bản cung cấp thông tin (Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP)
19 Văn bản khác 19/04/2023 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2023 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP
20 Văn bản khác 30/03/2023 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2023 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP
21 Văn bản khác 17/03/2023 Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TCT Sông Đà - CTCP
22 Văn bản khác 31/12/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Tổng công ty Sông Đà - CTCP cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022
23 Văn bản khác 31/12/2022 Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP
24 Văn bản khác 31/12/2022 Công bố kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP
25 Nghị quyết 03/10/2022 Nghị quyết về phương án mua lại trước hạn trái phiếu SJG
26 Văn bản khác 30/06/2022 Báo cáo tài chính hợp Quý II năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP
27 Văn bản khác 30/06/2022 Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét của Tổng công ty Sông Đà - CTCP
Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website