STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 Báo cáo 29/08/2023 Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023
2 Báo cáo 29/08/2023 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023
3 Báo cáo 31/07/2023 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2023
Khách hàng đối tác
ANDRITZ HYDRO GmbH
Tổng công ty điện TKV
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Samsung C&T Corporation
Liên kết website