246317980_638640937514501_3462367252468455563_n-1024x568.jpg
Nhà máy thủy điện Thác Bà
Yên Bái
Hình ảnh
246317980_638640937514501_3462367252468455563_n-1024x568.jpg
Dự án khác
NHÀ QUỐC HỘI (03:57 PM, Tuesday, 10/05/2016)
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN LAI CHÂU (04:39 PM, Friday, 08/04/2016)
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA (05:21 PM, Sunday, 29/09/2013)