Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2022 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP và các tài liệu kèm

Tổng công ty Sông Đà - CTCP trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Sông Đà - CTCP, cụ thể như sau:

1. Thời gian:  08h00, ngày 24 tháng 6 năm 2022

2. Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại thời điểm ngày 24/5/2022.

4. Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo thông báo mời họp này.         

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: http://www.songda.vn; đề nghị quý vị nghiên cứu và mang theo để sử dụng tại Đại hội.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

Trân trọng thông báo!

Tài liệu gồm có:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông;
Giấy xác nhận tham dự đại hội
Giấy ủy quyền cá nhân tham dự đại hội
Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự đại hội
3. Báo cáo của HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP về tình hình hoạt động năm 2021, Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
7. Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web