Hội đồng quản trị Tổng công ty

Hội đồng quản trị Tổng công ty

 • Ông

  Hồ Văn Dũng

  Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà -CTCP

 • Ông

  Trần Văn Tuấn

  Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công Ty Sông Đà - CTCP

 • Ông

  Phạm Văn Quản

  Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Sông Đà - CTCP

 • Ông

  Đặng Quốc Bảo

  Thành viên HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP

 • Ông

  Nguyễn Văn Tùng

  Thành viên HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP