Công đoàn Tổng công ty

Công đoàn Tổng công ty

  • Ông

    Phạm Văn Quản

    Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Sông Đà - CTCP