Công bố thông tin

Công bố thông tin

Kế hoạch SXKD và Đầu tư 5 năm (2016-2020)

Ngày 17/03/2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016-2020 của TCT Sông Đà đang trình Bộ Xây dựng phê duyệt tại văn bản số 2049 /TCT-CLĐT ngày 15 tháng 11 năm 2016
Chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016

Ngày 10/11/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016
Chi tiết

Kế hoạch năm 2016 của Tổng Công Ty Sông Đà

Ngày 10/11/2016

Kế hoạch năm 2016 của Tổng Công Ty Sông Đà Tinh hình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng Công Ty Sông Đà ( đã được Hội Đồng Thành Viên thông qua tại Nghị quyết 09-TCT/HĐTV ngày 5/1/2016
Chi tiết

Báo cáo kết quả thực hiện SXKD và Đầu tư năm 2015

Ngày 10/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện SXKD và Đầu tư năm 2015
Chi tiết

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm 2013-2015

Ngày 10/11/2016

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm 2013-2015
Chi tiết

Báo cáo thực trạng quản trị năm 2015

Ngày 10/11/2016

Báo cáo thực trạng quản trị năm 2015
Chi tiết

Báo cáo tiền lương 2015

Ngày 10/11/2016

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2015 và kế hoạch năm 2016 BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA CÔNG TY MẸ - TCT NĂM 2016
Chi tiết

Số liệu nổi bật

  • Hơn 56 năm kinh nghiệm
  • Tổng tài sản 27.000.000 tỷ đồng
  • Vốn chủ sở hữu 8.500 tỷ đồng
  • Tổng số CBCNV 15.276 người
  • Doanh thu năm 2016 13.599 tỷ đồng
  • Kế hoạch năm 2017 12.000 tỷ đồng