Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc

 • Ông

  Trần Văn Tuấn

  Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công Ty Sông Đà - CTCP

 • Ông

  Nguyễn Văn Sơn

  Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP

 • Ông

  Nguyễn Văn Thự

  Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP

 • Ông

  Phạm Đức Thành

  Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP