Đơn vị sự nghiệp thuộc tổng công ty

Đơn vị sự nghiệp thuộc tổng công ty

Đơn vị sự nghiệp của tổng công ty

Số liệu nổi bật

  • Gần 60 năm kinh nghiệm
  • Tổng tài sản gần 30.000 tỷ đồng
  • Vốn chủ sở hữu 7.537 tỷ đồng
  • Tổng số CBCNV 9.722 người
  • Doanh thu năm 2019 7.480 tỷ đồng
  • Kế hoạch năm 2020 6.800 tỷ đồng