Thứ Hai, ngày  27-03-2017

TIN TRỌNG ĐIỂM


 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại văn  bản số 33/VPCP-ĐMDN ngày 07/01/2016 đồng ý chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long về Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

(Xây dựng) - Ngày 18/9, Bộ GTVT đã tổ chức thông hầm gói thầu số 4 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại núi Eo, huyện Duy Xuyên , tỉnh Quảng Nam. Tham dự lễ có Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các đơn vị tham gia thi công.

 Đi lên từ các công trình thủy điện, Công ty cổ phần Sông Đà 10 đang từng bước khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực xây dựng công trình ngầm trong nước.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN ĐẤU THẦU

 

1. Chức năng:

1.1.       Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc trong Công tác Quản lý tiếp thị, đấu thầu;

1.2.        Là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến công tác tiếp thị và đấu thầu tìm kiếm công việc;

1.3.        Chủ trì cùng các Ban chức năng của Tổng công ty nghiên cứu thị trường, tiếp cận các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Sông Đà.

2. Nhim v:

2.1.       Chủ trì: Lập hồ sơ dự sơ tuyển các gói thầu; Lập kế hoạch chi tiết triển khai làm hồ sơ đấu thầu, kết hợp các bộ phận/đơn vị để hoàn thành hồ sơ dự thầu và trình duyệt theo quy định đối với các gói thầu bằng pháp nhân của Tổng công ty Sông Đà;

2.2.       Thẩm tra, trình duyệt hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ sơ tuyển của đơn vị theo phân cấp của quy chế đấu thầu Tổng công ty Sông Đà;

2.3.       Xây dựng kế hoạch tiếp thị đấu thầu cụ thể theo quý/năm trình Tổng công ty phê duyệt làm cơ sở cho triển khai thực hiện;

2.4.       Chủ trì, quản lý và phối hợp với các ban chức năng của Tổng công ty lập hồ sơ giới thiệu năng lực của Tổng công ty để phục vụ công tác tiếp thị đấu thầu. Nghiên cứu, tìm kiếm các đối tác, xem xét, báo cáo Lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà để liên danh đấu thầu đảm bảo hiệu quả; nghiên cứu các đối thủ trong từng gói thầu và lĩnh vực. Dự thảo thỏa thuận liên danh, liên kết với các đối tác khi tham gia đấu thầu; 

2.5.       Soạn thảo các văn bản hướng dẫn về công tác tiếp thị đấu thầu; hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị; theo dõi nắm bắt kịp thời việc đánh giá hồ sơ dự thầu của Chủ đầu tư.

2.6.       Cùng với Ban TCNS quản lý hồ sơ chuyên gia, cập nhật kinh nghiệm;

2.7.       Theo dõi, kiểm tra, tập hợp báo cáo kết quả tiếp thị đấu thầu của Tổng công ty cũng như các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty;

2.8.       Tập hợp báo cáo, phân tích đánh giá kết quả thực hiện. Quản lý, lưu trữ hồ sơ đấu thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước; 

2.9.       Tham gia đàm phán hợp đồng khi gói thầu /dự án trúng thầu; Phối hợp với các Ban chức năng khác giải quyết các vướng mắc hoặc các tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng của gói thầu.

2.10.   Đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời hồ sơ dự thầu các gói thầu, nghiên cứu các hồ sơ dự thầu của các đối tác, đối thủ để học hỏi;

2.11.   Nghiên cứu các giải pháp thi công tiên tiến, các ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong ngành để xây dựng các biện pháp thi công tối ưu nhất khi lập hồ sơ dự thầu và triển khai thi công nếu trúng thầu.

2.12.   Tham gia đề xuất việc định hướng kinh doanh đối với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của Tổng công ty theo từng khu vực, địa bàn;

2.13.   Nghiên cứu, tìm kiếm, thu nhập và chủ trì xây dựng thị trường, đánh giá và dự báo và xác định thị trường trọng tâm trong và ngoài nước; thực hiện công tác tiếp thị, đấu thầu, dự án thuộc lĩnh vực SXKD của Tổng công ty, báo cáo Lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà xem xét, phê duyệt để tiếp thị đấu thầu;

2.14.   Nghiên cứu và tập hợp các thông tin giá cả về nhân lực, nguyên vật liệu và thiết bị của thị trường xây dựng trong và ngoài nước. Xây dựng ngân hàng thông tin phục vụ công tác đấu thầu;

2.15.   Tham gia giúp đỡ các Ban điều hành dự án/gói thầu trong quá trình triển khai thực hiện. Tham gia đánh giá việc tổ chức quản lý điều hành, thi công dự án/ gói thầu khi kết thúc.

3. Quyn hn:

3.1.          Được ủy quyền thay mặt Tổng công ty kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước, của Tổng công ty về các việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Ban ở tất cả các ban, đơn vị thuộc Tổng công ty..

3.2.      Được quyền thừa lệnh Tổng giám đốc Tổng công ty ký các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, thông báo, giao dịch để thực hiện các nhiệm vụ của Ban.

3.3.       Được quyền yêu cầu các Ban chức năng của Tổng công ty, các đơn vị trong Tổng công ty cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho công tác nghiệp vụ của Ban hoặc để thực hiện nhiệm vụ được Tổng giám đốc, Hội đồng thành viên giao;

3.4.      Được quyền chủ động theo ngành dọc chuyên môn trong Tổng công ty thực hiện nghiệp vụ đảm bảo hiệu quả kinh doanh chung cho Tổng công ty;

3.5.      Được đề nghị Lãnh đạo Tổng công ty quyết định giá các gói thầu (đấu thầu, chỉ định thầu) theo phân cấp do các đơn vị thuộc Tổng công ty trình ký/xin ý kiến;

3.6.      Được quyền đề xuất tuyển dụng, biên chế nhân sự của Ban trình lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt theo yêu cầu của nhiệm vụ; lựa chọn và kiến nghị tiếp nhận nhân sự; đề nghị việc giải quyết các chế độ khen thưởng – kỹ luật CBCNV của Ban; kiến nghị để bổ nhiệm, miễm nhiệm các Phó giám đốc Ban.

3.7.      Được ủy quyền tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: lập và trình duyệt dự toán chi phí cho công tác tiếp thị, đấu thầu;

4.        Trách nhiệm:

4.1.      Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty và trước pháp luật đối với những công việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Ban theo phân cấp nhiệm vụ và quyền hạn của Ban.

4.2.      Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tháng, quý và chương trình công tác năm trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Ban.

4.3.      Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt mọi nội dung  công việc theo đúng kế hoạch đã được duyệt.

4.4.      Có trách nhiệm báo cáo chính xác, kịp thời cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty về các lĩnh vực quản lý liên quan.

4.5.      Có trách nhiệm tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban trên cơ sở tuân thủ đúng những quy định, quy chế hoạt động của Tổng công ty và pháp luật nhà nước.

4.6.      Phê duyệt mô tả công việc của từng nhân viên chuyên trách và đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác của từng nhân viên trong Ban.

4.7.      Tổ chức và chủ trì các cuộc họp chuyên đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Ban.

4.8.      Tham gia đầy đủ các cuộc họp/giao ban tuần, quý, năm của Tổng công ty do Tổng giám đốc Tổng công ty chủ trì về việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị và các nhiệm vụ được giao có liên quan đến lĩnh vực của Ban.

5. Mi quan h:

5.1. Quan hệ với cấp trên:

-         Quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp ngoài Tổng công ty: Chủ động liên hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, Ban ngành, địa phương và các doanh nghiệp khác ngoài Tổng công ty để giải quyết các công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

-         Quan hệ với Hội đồng thành viên Tổng công ty: Là bộ phận tham mưu cho  Hội đồng thành viên Tổng công ty trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban.

-         Quan hệ với Tổng giám đốc Tổng công ty: Là bộ phận giúp việc trực tiếp cho Tổng giám đốc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng giám đốc để thực hiện chức năng nhiệm vụ; Giám đốc Ban nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Tổng giám đốc và được chủ động tổ chức thực nhiệm vụ được giao, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Tổng giám đốc.

5.2. Quan hệ với các Ban chức năng của Tổng công ty:  Phối hợp chặt chẽ với các Ban của Tổng công ty để triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao.

5.3. Quan hệ với các đơn vị trong Tổng công ty: Chủ động phối hợp hoặc đề nghị phối hợp để triển khai, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

6. Cơ cấu tổ chức:

6.1. Trưởng Ban;

6.2. Các Phó Ban theo lĩnh vực;

6.3. Các tổ nghiệp vụ:

-         Tổ định mức- đơn giá;

-         Tổ biện pháp- Công  nghệ;

-         Tổ hồ sơ năng lực và marketing

7. Quyền lợi:

7.1. Lãnh đạo Ban:

-         Được hưởng lương theo quy chế trả lương của Tổng công ty;

-         Được quyền quyết định hệ số lương năng suất của CBCNV trong Ban;

-         Được bố trí phương tiện để đi công tác, làm việc với các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty;

-         Được hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định của hợp đồng lao động.

7.2. Cán bộ nhân viên:

-         Được hưởng lương theo quy chế trả lương của Tổng công ty;

-         Được bố trí làm việc trong môi trường làm việc phù hợp với trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn;

-         Được hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định của hợp đồng lao động.

----------------------------------------------------------------------------------------------

  

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty Sông Đà thống nhất xác định rằng: "Chất lượng là uy tín, là hiệu quả, là cách tiếp thị tốt nhất trong cơ chế thị trường ".

PHIM SỰ KIỆN

SỰ KIỆN QUA ẢNH

Quang cảnh Lễ ký kết bàn giao Đảng bộ Tập đoàn Sông Đà


Đồng chí Lê Văn Quế - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sông Đà phát biểu tại Lễ bàn giao Đảng bộ Tập đoàn Sông Đà


Chủ tịch HĐQT Lê Văn Quế phát biểu tại lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Sông Đà và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam


Đ/c Dương Khánh Toàn - Tổng giám đốc Tập đoàn Sông Đà tại lễ ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn DKQGVN


SỐ LIỆU NỔI BẬT

Tổng giá trị SXKD năm 2015

--- tỷ đồng  đạt  --- % KHN

Doanh thu năm 2015

--- tỷ đồng đạt --- % KHN

Lợi nhuận SXKD năm 2015

--- tỷ đồng đạt --- % KHN

Nộp Nhà nước năm 2015

--- tỷ đồng đạt --- % KHN

Kế hoạch SXKD năm 2015

18.700 tỷ đồng

THÔNG TIN CHUNG

Ngày 27/03/2017
Số lượt truy cập: 6.870.609
Số người trực tuyến: 13

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊNCông ty CP Sông Đà 3
  -----------------------------

Công ty CP Sông Đà 4
  -----------------------------

Công ty CP Sông Đà 5
  -----------------------------

Công ty TNHH một thành viên Hạ tầng Sông Đà
  -----------------------------

Công ty CP Tư vấn Sông Đà
  -----------------------------
Công ty CP TĐH & CNTT Sông Đà - Sông Đà AIT.
  -----------------------------
Công ty CP Sông Đà 9.
  -----------------------------
Công ty CP Sông Đà 10.
  -----------------------------
Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị & khu CN Sông Đà - SUDICO.
  -----------------------------
Công ty CP Thép Việt - Ý - VIS.
   -----------------------------
Công ty CP Xi măng Hạ Long

LOGO LIÊN KẾT

CHUYÊN TIN

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Văn Thạnh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà.
Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Mễ Trì, Hà Nội.
Tel: (84-4) 38541164 - 38541160 /  Fax : (84-4) 38541161
Email: banbientap@songda.vn - Thiết kế bởi Công ty CP Tự động hoá  & CNTT Sông Đà.