Thứ Năm, ngày  29-01-2015

TIN TRỌNG ĐIỂM


Ngày 19 và 20 tháng 11, tại Tp. Hồ Chí Minh, Diễn đàn các Nhà cung ứng công nghiệp hạt nhân khu vực châu Á - Atomex Asia 2014 đã khai mạc. Đây là diễn đàn do Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga - Rosatom tổ chức.Hiện nay, Tổng công ty Sông Đà đang đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện chương trình tái cấu trúc trong toàn tổng công ty. Đây là một chương trình có quy mô lớn, phức tạp trong một thời gian dài (tầm nhìn đến năm 2020) và sẽ dẫn tới các thay đổi có khả năng tác động đến nhiều mặt hoạt động của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay và ngay tới đây như sự thay đổi về: chiến lược ngành kinh doanh; cơ cấu tổ chức; tài chính; quản trị doanh nghiệp; nguồn nhân lực....Những sự thay đổi này có thể dẫn tới các thách thức có thể gặp phải như: mức độsẵn sàng tiếp nhận sự thay đổi: nhất là cái mới khác với kinh nghiệm cũ trước đây; sự không đồng thuận để thực hiện sự thay đổi; sự ảnh hưởng tới các mối quan hệ hoặc phân bổ nguồn lực đã được thiết lập trước đây; xung đột về lợi ích, vai trò của cá nhân, tổ chức...


Xây dựng chiến lược thương hiệu Sông Đà là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong các nhiệm vụ tái cấu trúc theo Đề án "Tái cấu trúc Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2012 - 2014, tầm nhìn đến 2020" đã được Bộ Xây dựng và Hội đồng thành viên Tổng công ty phê duyệt.


 

BAN PHÁP CHẾ


I. CHỨC NĂNG:

Xây dựng và tổ chức thực hiện các lĩnh vực:

1. Công tác tư vấn pháp lý trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư của Tổng công ty .
2. Tư vấn cho lãnh đạo Tổng công ty  tham gia vào quá trình tố tụng, trọng tài hoặc toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty  và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
3. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh.
4. Công tác nghiên cứu, tham gia góp ý vào các dự thảo quy định pháp luật do cơ quan nhà nước ban hành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty .
5. Theo dõi việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế của Tổng công ty ; ý thức chấp hành của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty , của CBCNV để kiến nghị xử lý vi phạm. 
6. Công tác hỗ trợ tư vấn pháp lý cho các đơn vị thành viên của Tổng công ty .

II. NHIỆM VỤ: 


1. Công tác tư vấn pháp lý:

1.1. Tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư của Tổng công ty ;
1.2. Đại diện hợp pháp của Tổng công ty  tham gia các hoạt động tố tụng Trọng tài hoặc Toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty  theo uỷ quyền của Tổng giám đốc Tổng công ty ;
1.3. Chủ trì dự thảo xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty , các Tổng công ty, các Công ty thành lập mới và các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty ;
1.4. Đề xuất, dự thảo kế hoạch xây dựng ban hành các quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty ;
1.5. Chủ trì góp ý các dự thảo văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước ban hành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty .
1.6. Thẩm định về mặt pháp lý các văn bản của Tổng công ty  trong các lĩnh vực:
- Các quy định, quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty ;
- Các thủ tục pháp lý trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, đấu thầu;
- Văn bản, thoả thuận trong hoạt động thương mại trong nước và quốc tế với các đối tác;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức doanh nghiệp của các đơn vị thành viên Tổng công ty ;
- Giải quyết các khiếu nại phát sinh từ các hợp đồng, các quan hệ dân sự giữa Tổng công ty  với đối tác hoặc bên thứ ba;
- Điều chuyển, xử lý kỷ luật, trách nhiệm của nhân sự do Tổng công ty  quản lý, người đại diện vốn của Tổng công ty  tại các doanh nghiệp khác;
- Các văn bản khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty .
1.7. Chủ trì trong việc khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phối hợp với các cơ quan hữu quan để xử lý đối với những hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Tổng công ty .
1.8. Chủ trì đàm phán, thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ pháp lý (nếu cần thiết);
1.9. Thực hiện cập nhật, rà soát, phổ biến các văn bản pháp lý mới ban hành có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ;
1.10. Kiến nghị xây dựng, điều chỉnh các quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty  đảm bảo tuân thủ pháp luật.
1.11. Tổng kết đánh giá những vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty , báo cáo lãnh đạo Tổng công ty  để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất biện pháp phòng ngừa các rủi ro pháp lý.

2. Công tác đàm phán, ký kết các hợp đồng của Công ty Mẹ - Tổng công ty  Sông Đà trực tiếp ký:

2.1. Tham gia ý kiến pháp lý đối với các hợp đồng thương mại, xây lắp, hợp đồng BOT, BT, hợp đồng tư vấn, thuê tư vấn, hợp đồng liên danh, hợp đồng uỷ quyền và các hợp đồng thương mại trong nước và quốc tế khác.
2.2. Tham gia đàm phán các hợp đồng thương mại quốc tế với các đối tác nước ngoài về phần nội dung pháp lý.
2.3. Hướng dẫn thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của các bên tham gia hợp đồng, thoả thuận đã ký. 
2.4. Tham gia xử lý các vướng mắc pháp lý trong việc thực hiện các hợp đồng của Tổng công ty .

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Chủ trì làm việc với các tổ chức, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty , các đơn vị thành viên.

4. Hỗ trợ tư vấn pháp lý cho các đơn vị thành viên của Tổng công ty  


Là đầu mối tổ chức và triển khai các hoạt động hỗ trợ tư vấn pháp lý cho các đơn vị thành viên của Tổng công ty .

III. QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ:

1. Quyền hạn:

- Được quyền đề xuất biên chế, kiến nghị tiếp nhận nhân sự của Ban; đề nghị khen thưởng, kỷ luật CBCNV thuộc ban, kiến nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Giám đốc Ban.
- Yêu cầu các Ban chức năng nghiệp vụ, các đơn vị thành viên Tổng công ty , Người đại diện phần vốn của Tổng công ty  tại các đơn vị thành viên Tổng công ty  cung cấp tài liệu, số liệu và các nội dung cần thiết khác cho công tác nghiệp vụ của Ban hoặc để thực hiện nhiệm vụ Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc giao.
- Được quyền yêu cầu các Ban chức năng của Tổng công ty , các đơn vị trong Tổng công ty  phối hợp giải quyết các vướng mắc, tồn tại, tranh chấp kinh tế, kinh doanh của Tổng công ty  hoặc giữa các đơn vị trong Tổng công ty .
- Được ủy quyền tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại phát sinh liên quan đến các vấn đề pháp lý trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty .
- Được ủy quyền là đại diện hợp pháp của Tổng công ty  tham gia các hoạt động tố tụng Trọng tài hoặc Toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty  khi có uỷ quyền của Tổng giám đốc Tổng công ty .

2. Trách nhiệm:


- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty  và trước pháp luật đối với những công việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Ban theo phân cấp nhiệm vụ và quyền hạn của Ban. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ của CBCNV trong Ban.
- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ để Tổng giám đốc xem xét trình Hội đồng thành viên Tổng công ty  phê duyệt.
- Xây dựng định biên của Ban trình Tổng giám đốc Tổng công ty  phê duyệt.
- Tổ chức, chủ trì các cuộc họp chuyên đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban sau khi được lãnh đạo Tổng công ty  phê duyệt chủ trương.
- Phân công cụ thể và đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác của từng nhân viên trong Ban.
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban theo chức năng nhiệm vụ đã được duyệt và theo các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc và Hội đồng thành viên Tổng công ty  giao.

3. Mối quan hệ:

- Quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp ngoài Tổng công ty : Chủ động liên hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, Ban Ngành, địa phương và các doanh nghiệp khác ngoài Tổng công ty  để giải quyết tốt các công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Quan hệ với Hội đồng thành viên Tổng công ty : Là bộ phận tham mưu cho Hội đồng thành viên Tổng công ty  trong các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban. - Quan hệ với Tổng giám đốc Tổng công ty : Là bộ phận giúp việc trực tiếp cho Tổng giám đốc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng giám đốc để thực hiện chức năng, nhiệm vụ; Giám đốc Ban Pháp chế nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Tổng giám đốc và được chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Tổng giám đốc.
- Quan hệ với các Ban chức năng: Phối hợp chặt chẽ với các Ban của Tổng công ty  để triển khai, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.
- Quan hệ với các đơn vị trong Tổng công ty : Chủ động phối hợp hoặc đề nghị phối hợp để triển khai, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

IV. TỔ CHỨC CỦA BAN:

1. Giám đốc Ban: 01 người.
2. Phó giám đốc Ban: 01 người. 
3. Các chuyên viên: 05 người.

V. QUYỀN LỢI:

1. Lãnh đạo Ban:


- Được hưởng lương theo Quy chế trả lương của Tổng công ty .
- Được sử dụng hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty  để khai thác số liệu, dữ liệu, thông tin và đề xuất lập/mua các phần mềm liên quan nhằm mục đích thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Cán bộ công nhân viên:

- Được đề nghị xem xét xếp vị trí và đề bạt chức danh thăng tiến.
- Được hưởng lương theo Quy chế trả lương của Tổng công ty .
- Được quyền sử dụng hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty  để khai thác số liệu, dữ liệu, thông tin và đề xuất lập/mua các phần mềm liên quan nhằm mục đích thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 

----------------------------------------

 

  

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty Sông Đà thống nhất xác định rằng: "Chất lượng là uy tín, là hiệu quả, là cách tiếp thị tốt nhất trong cơ chế thị trường ".

PHIM SỰ KIỆN

SỰ KIỆN QUA ẢNH

Quang cảnh Lễ ký kết bàn giao Đảng bộ Tập đoàn Sông Đà


Đồng chí Lê Văn Quế - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sông Đà phát biểu tại Lễ bàn giao Đảng bộ Tập đoàn Sông Đà


Chủ tịch HĐQT Lê Văn Quế phát biểu tại lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Sông Đà và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam


Đ/c Dương Khánh Toàn - Tổng giám đốc Tập đoàn Sông Đà tại lễ ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn DKQGVN


SỐ LIỆU NỔI BẬT

Tổng giá trị SXKD năm 2013

24.690 tỷ đồng  đạt 101% KHN

Doanh thu năm 2013

21.805 tỷ đồng đạt 100% KHN

Lợi nhuận SXKD năm 2013

105 tỷ đồng đạt 105% KHN

Nộp Nhà nước năm 2013

750 tỷ đồng đạt 107% KHN

Kế hoạch SXKD năm 2014

21.750 tỷ đồng

THÔNG TIN CHUNG

Ngày 29/01/2015
Số lượt truy cập: 5.265.166
Số người trực tuyến: 13

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊNCông ty CP Sông Đà 3
  -----------------------------

Công ty CP Sông Đà 4
  -----------------------------

Công ty CP Sông Đà 5
  -----------------------------

Công ty TNHH một thành viên Hạ tầng Sông Đà
  -----------------------------

Công ty CP Tư vấn Sông Đà
  -----------------------------
Công ty CP TĐH & CNTT Sông Đà - Sông Đà AIT.
  -----------------------------
Công ty CP Sông Đà 9.
  -----------------------------
Công ty CP Sông Đà 10.
  -----------------------------
Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị & khu CN Sông Đà - SUDICO.
  -----------------------------
Công ty CP Thép Việt - Ý - VIS.
   -----------------------------
Công ty CP Xi măng Hạ Long

LOGO LIÊN KẾT

CHUYÊN TIN

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

Trưởng ban biên tập: Ông Kim Mạnh Hà - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà.
Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Mễ Trì, Hà Nội.
Tel: (84-4) 38541164 - 38541160 /  Fax : (84-4) 38541161
Email: banbientap@songda.vn - Thiết kế bởi Công ty CP Tự động hoá  & CNTT Sông Đà.